Zápis do MŠ na rok 2022-2023

21.04.2022 16:26

 

Kritéria pro přijetí dětí na školní rok 2022/ 2023

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Žlunice, budou děti přijímány podle těchto kritérií :

  1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání

/ tj. děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné a děti s odkladem školní docházky/ s trvalým pobytem v Obci Žlunice


 

  1. Děti s trvalým pobytem v Obci Žlunice, které dovrší do 31.8. daného roku 4 let věku


 

  1. Děti s trvalým pobytem v Obci Žlunice , které dovrší do 31.8. daného roku 3 let věku


 

  1. Ostatní děti s trvalým pobytem mimo Obec Žlunice – od nejstaršího k nejmladším, až do naplnění volné kapacity MŠ


 

Do mateřské školy mohou být k 1.9.2022 přijaty děti po dovršení dvou let ( tzn. Děti narozené nejdéle do 31.8.2020 ).Děti jsou přijímány do výše povoleného počtu dětí, uvedeném ve školském rejstříku.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci ( kromě dětí jeden rok před zahájením školní docházky ).

K zápisu do MŠ, který se konná 10. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .

Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu na úterý 21.6.2022

Іноземці, які мають візу з метою перебування на території Чеської Республіки відповідно до § 33 абз. а) Закону про проживання іноземців у Чеській Республіці («Біженці») з місцем проживання в районі водозбору.

Для цих іноземців-біженців термін реєстрації встановлений на вівторок, 21 червня 2022 р.


Inozemtsi, yaki mayutʹ vizu z metoyu perebuvannya na terytoriyi Chesʹkoyi Respubliky vidpovidno do § 33 abz. a) Zakonu pro prozhyvannya inozemtsiv u Chesʹkiy Respublitsi («Bizhentsi») z mistsem prozhyvannya v rayoni vodozboru.

Dlya tsykh inozemtsiv-bizhentsiv termin reyestratsiyi vstanovlenyy na vivtorok, 21 chervnya 2022 r.

 

Ve Žlunicích 21.4.2022

 Mgr. Radka Beňáková, ředitelka školy

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola, Žlunice

Žlunice 145
507 34702 187 776